<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6542337&amp;fmt=gif">

VICLA® PATRZY DO PRZODU PRZEZ PRYZMAT 4.0.

VICLA PATRZY DO PRZODU PRZEZ PRYZMAT 4.0.

VICLA ma zaszczyt być integralną, w pełni tego słowa znaczeniu, częścią niegasnącego postępu w zakresie technologii i innowacji.

Rewolucja przemysłowa, która rozpoczęła się w latach 70. masowym wykorzystaniem robotów, komputerów i elektroniki dla automatyzacji procesów przemysłowych jest już praktycznie na ostatniej prostej. Teraz jest czas przemysłu 4.0. Przyszłość, przewiduje połączenie pomiędzy systemami fizycznymi i cyfrowymi, złożone analizy pomiędzy Big Data i adaptacjami real-time i wreszcie wykorzystanie maszyn inteligentnych, połączonych z Internetem. To wszystko powoli już jest wdrażane i zaczyna działać.

Jest to rewolucja, która jeśli ma zaistnieć w pełni, wymaga na poziomie państwowym zintegrowanego projektu pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym oraz zaangażowania wszystkich wielkich graczy na światowej scenie: rządów, przedsiębiorstw teleinformatycznych, uczelni i sektora finansowego. Już teraz niektóre kraje wykonują ważne ruchy w tym kierunku, poczynając od Stanów Zjednoczonych, które aktywują serię sieci stworzoną z potężnych prywatnych grup teleinformatycznych i uniwersytetów, promowanych przez rząd i finansowanych poprzez publiczno-prywatne spółki.
We Francji wszedł w życie plan reindustrializacji i inwestycji w technologie 4.0 wprowadzony przez rząd centrowy, który przewiduje zaangażowanie publiczne powyżej 10 miliardów euro: pomiędzy ulgami podatkowymi, preferencyjnymi pożyczkami, kredytami podatkowymi i konsumpcyjnymi. Naprzód wychodzą również Niemcy z planem akcji sponsorującej na poziomie federalnym z zaangażowaniem największych graczy przemysłowych i technologicznych.

Również rząd włoski uruchomił Plan Narodowy Przemysł 4.0 2017-2020, który przede wszystkim opiera się na zwróceniu uwagi na ogromne znaczenie jakie ma 4.0 i na stworzenie nadzoru publiczno-prywatnego. Plan ten przewiduje i wymaga pewnych strategicznych kierunków interwencji, takich jak promowanie prywatnych inwestycji w technologie oraz wartości 4.0, wzrost wydatków sektora prywatnego na badania, rozwój i innowacje, zaangażowanie skarbówki, wsparcie i wzmacnianie 4.0, VC i start-up.

Główne wytyczne, które wymagają działań towarzyszących, takich jak odpowiednich infrastruktur sieci (Plan Pasmo Ultra Szerokie) i standardowej definicji i kryteriów interoperacyjności loT, jak również narzędzi wsparcia publicznego takich jak: gwarancje prywatnych inwestycji, wspomaganie dużych inwestycji innowacyjnych, wzmocnienie i innowacja załogi rynków międzynarodowych, wspieranie wymiany płac, produktywności poprzez kontraktowanie zdecentralizowanej firmy.

Strategie, które przewidują zaangażowanie około 24 miliardów euro na okres czterech lat 2017-2020 i które będą dążyć do polepszenia niektórych węzłów krytycznych włoskiego systemu przemysłowego. Między innymi słabym punktem jest brak wielkich prywatnych graczy przemysłowych i teleinformatycznych, będących w stanie stanąć na czele całego przedsięwzięcia, czyli system przemysłowy składający się przede wszystkim z małych i średnich przedsiębiorstw, a co za tym idzie ograniczonej ilości przywódców będących w stanie koordynować proces ewolucji łańcuchów wartości.

Jest przynajmniej dziewięć cech, które przedsiębiorstwo musi posiadać aby stać się częścią tej rewolucji. Są to takie cechy jak: używanie współpracujących robotów połączonych i szybko programowalnych, drukarek 3D połączonych z rozwijającym się oprogramowaniem cyfrowym, symulacji pomiędzy połączonymi maszynami aby optymalizować procesy. A także, między innymi, wielokierunkowa komunikacji między procesami produkcyjnymi i wyrobami, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas operacji w sieci i na systemach otwartych lub analiza szerokiej bazy danych aby zoptymalizować produkty i procesy produkcyjne.

W VICLA wiele z tych innowacji zostało wdrożonych i pracuje na pełnych obrotach. Aby zagwarantować znaczącą elastyczność i szybkość produkcji, większą produktywność dzięki skróconemu czasowi ustawiania maszyn i ograniczenia błędów i przestojów. I na koniec najwyższa jakość, zasadnicza podstawa solidnej konkurencyjności produktu.

pobierz przewodnik