<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6542337&amp;fmt=gif">

ILE KOSZTUJE JEDNO ZATRZYMANIE MASZYNY?

ile kosztuje jedno zatrzymanie maszyny?

Typowy obraz dzisiejszego rynku przedstawia się następująco: ogromny nakład pracy, obróbka różnych elementów, konieczność zapewnienia wysokiego poziomu jakości przy restrykcyjnych terminach dostawy.
Wydaje się, że wszystko przebiega zgodnie z planem.

Maszyna zakupiona po wyjątkowo korzystnej cenie wydaje się być prawdziwą okazją: wykonuje gięcie wszystkich materiałów bez oznak zmęczenia.

Operator odpowiednio dostosował się do pracy na nowej prasie krawędziowej i z wyjątkową szybkością używa przycisków obecnych na klawiaturze kontroli numerycznej.
Nagle dochodzi do sytuacji nieprzewidzianej: operator naciska na pedał, prasa wydaje nieprawidłowy dźwięk, jakby sygnalizując swoje zmęczenie.

Poprzecznica opuszcza się najpierw w stanie odpowiedniego wyrównania, a następnie odchyla się do boku.
W tym samym czasie z obudowy na jednym z siłowników wypływa żółtawy strumień.
W tym momencie wszystko jest już jasne: wystąpiła usterka prasy krawędziowej.
W tym precyzyjnym momencie rozpoczyna się obliczanie kosztów wynikających z jej zatrzymania.

Straty finansowe z początku są trudne do oszacowania i wymagają dokładniejszej analizy i obliczeń.
Wiąże się to oczywiście i niestety ze stratą czasu i niepotrzebnym wysiłkiem.
Jednakże bez dokładnego i wiarygodnego oszacowania kosztów nie sposób dokonać wyborów, które będą najbardziej opłacalne dla naszej firmy.

To dlatego tak ważne jest wyszczególnienie kosztów związanych z zatrzymaniem maszyny.
Niektóre straty mają charakter niematerialny i trudny do oszacowania, lecz większość z nich można określić w krótkim czasie odpowiadając na kilka prostych pytań:

1) Jaki jest koszt pracy operatora wyznaczonego do obsługi prasy?

Operator pracujący przy prasie jest zazwyczaj operatorem wyspecjalizowanym, zatem nie jest to osoba pobierająca najniższą pensję, gdyż jego praca stanowi określoną wartość dodaną.
W przypadku gdy zabraknie tego czynnika, koszty te zaczynają niemalże natychmiast ciążyć na budżecie firmy.
Prawdą jest, że operator ten może być w między czasie wyznaczony do innych zadań, lecz z powodu zatrzymania maszyny prędkość realizacji zleceń na dziale gięcia z pewnością ulegnie ograniczeniu.

2) Ile kosztuje serwis?

Koszt ten zależy od uzgodnień poczynionych z producentem.
Kiedy maszyna nie jest nowa prace serwisowe zazwyczaj są powierzane producentowi lub technikom zewnętrznym.
W każdym wypadku koszty, które należy pokryć, wzrastają w zależności od czasu trwania interwencji naprawy.

3) Jaki jest koszt części zamiennych przeznaczonych do naszej prasy krawędziowej?

I dodajmy również inne pytanie: jak łatwo je odnaleźć?
Ich koszt znany jest natychmiast, lecz nie zawsze są one od razu dostępne, co powoduje dodatkowe wydłużenie czasu zatrzymania maszyny i zwiększenie kosztów opisanych w punkcie pierwszym i w następnie w punktach kolejnych.

Wśród kosztów, których nie można szybko oszacować, lecz które mogą bardzo obciążyć budżet firmowy, są te, które możemy określić jako „ryzyko’ i są nimi, między innymi:

1) Obciążenie innych działów.

Innymi słowy, praca, której nie wykonuje prasa krawędziowa w stanie usterki, musi być rozłożona na inne maszyny znajdujące się w zakładzie produkcyjnym.
Często powoduje to przyspieszenie procesów, a w konsekwencji zwiększenie ryzyka wystąpienia błędu.
Może się to wiązać także ze zwiększeniem godzin pracy pracowników lub koniecznością zwiększenia liczby zmian przez cały okres czasu, w którym maszyna pozostaje nieoperacyjna.
Wszystkie te problemy w nieunikniony sposób wpływają na całkowity koszt danej usterki.

2) Zlecenie obróbek firmom zewnętrznym.

Rozwiązaniem, które umożliwia chwilowe rozwiązanie problemu związanego z zablokowaniem dostaw jest podzlecenie prac firmie, która prowadzi taką samą działalność.
Wiąże się to oczywiście z koniecznością poniesienia innych kosztów pracy i sumuje się z pozostałymi kosztami wynikającymi z zatrzymania maszyny.

3) Opóźnienia dostaw.

Łącznie z niezgodnością obrobionych elementów jest to najgorsze ryzyko jakiemu poddostawca musi stawić czoła.
Niestety konsekwencje opóźnień w dostawach mogą być różne i zależą w dużej mierze od stosunków handlowych utrzymywanych z klientami.
W niektórych wypadkach opóźnienie dostawy wiąże się z koniecznością zapłacenia kary, co powoduje częściową lub całkowitą utratę zysku.
W innych może oznaczać zakończenie współpracy, w szczególności jeżeli dopiero się ona zaczęła.

W związku z powyższym, w momencie wybierania prasy i swojego dostawcy, należy zawsze zadać sobie pytanie: ile kosztuje zatrzymanie maszyny?
Najlepiej jest spojrzeć o wiele dalej niż na cenę, aby odkryć co naprawdę kryje się w danej ofercie!

pobierz przewodnik